بستن

شامپوضدزردي فوق حرفه اي دكتر هير كانادا

شامپوضدزردي فوق حرفه اي دكتر هير كانادا
تصاویر
مشخصات

مشكل رايجي كه بعد از روشن نمودن موها و دكلره كردن موها پيش مي آيدوجود زردي زيادي در موهاست ، و از بين بردن زردي موها مسئله اي است كه برطرف كننده بدون آسيب اين مشكل شامپو ضدزردي دكترهير ايده آل براي موهاي خاكستري و روشن شده ميباشد كه رنگ زرد ناخواسته موهاي بلوند و روشن شده را برطرف ميكند

توضیح

مشكل رايجي كه بعد از روشن نمودن موها و دكلره كردن موها پيش مي آيدوجود زردي زيادي در موهاست ، و از بين بردن زردي موها مسئله اي است كه برطرف كننده بدون آسيب اين مشكل شامپو ضدزردي دكترهير ايده آل براي موهاي خاكستري و روشن شده ميباشد كه رنگ زرد ناخواسته موهاي بلوند و روشن شده را برطرف ميكند

نظرات کاربران

جهت ثبت نظر لطفا وارد سایت شوید